luns, 14 de outubro de 2019

Evento: Erasmusday 2019

O venres11 de outubro as profesoras Carolina Pérez e Mayte Lorenzo asistiron ao evento organizado polo CAFI "Vencello Erasmus" dentro da campaña de celebración europea #ErasmusDays. Alí presentaron o proxecto KA104 "Observamos: Inclusión contra o abandono" e tiveron ocasión de compartir boas prácticas e experiencias con profesorado doutros educativos de Galicia.xoves, 10 de outubro de 2019

Entrevista de radio 09/10/2019

Entrevistan ao director do centro, Juan Paz, en relación ao proxecto Erasmus+ concedido á EOI de Vilagarcía de Arousa.
Pode escoitarse na seguinte ligazón https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_arosa_hora14arosa_20191009_141500_143000/
do minuto 0:41 ao 2:12.

xoves, 3 de outubro de 2019

Mobilidade EAQUALS - IH London

Aquí estamos preparando a nosa primeira mobilidade a través do socio EAQUALS. 
Tres docentes do noso centro, Marta Gago Pesado, Juan Paz Valle e Carolina Pérez Losada, observarán prácticas docentes e de xestión no IH London - centro acreditado coa certificación de calidade EAQUALS.
Identificamos o noso centro

¡Por fin! Identificamos o noso centro co distintivo Erasmus+.Formación Erasmus+ en Murcia

A nosa compañeira Carolina Pérez Losada asiste as Xornadas Erasmus+ en Murcia 2019.


De que vai o noso proxecto "Observamos: Inclusión contra o abandono"?

Necesidades detectadas

A Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía de Arousa atópase nunha rexión na que as principais actividades económicas están relacionadas coa pesca, marisqueo, conservas, viñoo, e en menor medida co turismo. Non hai institucións de educación superior, sin administracións públicas de envergadura no entorno inmediato.

Esta situación condiciona, polo tanto, o tipo de alumnado que asiste á EOI, sendo este fundamentalmente traballadores destes sectores, motivados por cuestións laborais, e alumnado de educación secundaria e profesional en institutos dos concellos limítrofes.

Esta tipoloxía orixina un abandono escolar regular e constante propiciado por cuestións laborais e familiares, contra o que o centro pode loitar con dificultade.
Ademais do abandono que de forma habitual se produce ano tras ano, especialmente a partir del segundo trimestre, vense observando nos últimos anos un fenómeno de importante descenso da matrícula que preocupa ao colectivo docente.
Este descenso da matrícula pode estar orixinado en boa parte polos sucesivos cambios de sistema educativo, currículo, horarios e/ou aumento de taxas pero probablemente tamén pola falta de perspectivas de innovación y proxección internacional da institución e dos meembros que a constituyen.

Desde a nosa propia perspectiva como profesionais da ensinanza, cremos necesario observar para aprender e é imprescindible para o noso desenrolo formativo como colectivo docente o poder facelo noutras institucións de ensinanza reglada en lenguas estranxeiras que aporten ideas innovadoras, enriquezcan as nosas prácticas e nos abran perspectivas metodolóxicas que nos axuden a motivar e vincular ao noso alumnado á institución. 

Obxectivos

O noso proyecto KA104 persigue a consecución dos seguisteis obxectivos:

1) Innovación metodolóxica: o profesorado debe estar en constante renovación en relación a últimas tendencias metodolóxicas, didácticas y tecnolóxicas para unha ensinanza de excelencia. Para isto existen dúas vías fundamentales: a realización de cursos de formación específicos sobre temas concretos e a observación de prácticas docentes de excelencia. 

2) Innovación en gestión e calidade:
--> da aprendizaxe a través da avaliación e a certificación: as EEOOII son centros avaliadores e certificadores de competencias comunicativas segundo o MCERL. É objetivo primordial manter e respectar estándares europeos de certificación que garanticen o recoñecemento internacional das nosas pruebas. Para isto contamos co socio EAQUALS, líder internacional en acreditación de competencia lingüística.
--> de recursos humanos e materias de centro a través de formación en estratexias de liderado, comunicación, interacción e acompañamento para o equipo docente e non docente. Estes aspectos se traballarán prioritariamente a través das fases de observación directa en espazos educativos internacionais que teñan verificado prácticas de excelencia neses ámbitos. Así pretendemos formarnos observando a xestión no socio EAQUALS e no Centro de Linguas Modernas de Graz co fin de mellorar as estratexias de liderado e previr o abandono.


3) Internacionalización: a aprendizaje ducha lingua estranxeira está fortemente ligada a súa proxección global internacional que rexe as relacións profesionais da maioría do alumnado. É polo tanto de vital importancia para a nosa institución contar cunha rede de contactos profesionais internacionais tanto para o equipo docente como para o alumnado, que dote á aprendizaxe dun contexto significativo para dar cobertura aos requerimentos sociais da actualidade.

Proxecto Erasmus+ KA104 - Observamos: Inclusión contra o abandono

Despois de traballar na revisión do proxecto elaborado en anos anteriores, decidimos presentalo na convocatoria de febreiro 2019. ¡E... concedido! 
Comezamos agora unha nova andadura na EOI de Vilagarcía de Arousa. Agradecementos a todo o profesorado implicado nos tres anos de xerme deste proxecto.